پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویرپنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸

بازدید مدیرکل بانک کشاورزی استان کرمان به منطقه نوق وبازدید از شعب بانک کشاورزی این منطقه - پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویر

سخن دوست :امام صادق(ع): بهترین آسودگی، بی توقعی از مردم است

بازدید مدیرکل بانک کشاورزی استان کرمان به منطقه نوق وبازدید از شعب بانک کشاورزی این منطقه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویردر سفر امروز مدیرکل بانک کشاورزی استان کرمان به منطقه نوق وبازدید از شعب بانک کشاورزی این منطقه عنوان کرد:
💢درخصوص امهال وامها خود به عنوان کارشناس کشاورزی توقع دارم که دولت تمام توان خودرا دربخش کشاورزی بگذارد اما سرویس دهی دولت کم است

💢وی افزود:درگذشتهدرهیچ مقطعی فکر نمیکردیم که بخش کشاورزی در اقتصاد کشور اثر داشته باشد اما امروزه به دلیل کمبود محصول به این نتیجه رسیدیم

💢اله دادمحمدی فرد مطرح کرد :امروزه خیلی از بخش های اثر گذار در اقتصاد کشور به اینکه چه کنند فکر میکنند درحالی که تنها بخشی توانست از این وازدگی جداشود بخش کشاورزی بود

💢وی گفت:کشاورزی بخش مهمی است که توقع داریم مثل کشورهای پیشرفته دولت به تولید کننده این بخش کمک کند اما چنین چیزی وجود نداردواین بخش در دنیاخود اثر گذاری انجام میدهد

💢 محمدی عنوان کرد: عمده درامد کشور ما درامد نفتی است که امروزه این درامد کاهش یافته پس دولت باید براساس. این درامد کشور را مدیریت کند وکار بسیار مشکلی است مدیریت یک استان نیست مدیریت ۳۲استان است
💢وی افزود :با توجه به قانون اگر خسارتی به بخش کشاورزی وارد شود دولت بایدان را تامین کند وبه شکل عام است

💢مدیرکل بانک کشاورزی استان کرمان مطرح کرد: برنامه ششم به عنوان یک برنامه میان مدت ۵ساله مجلس در لایحه بودجه سال ۹۷ مصوب کرد که ۳سال استمهال انجام بگیرد

💢وی افزود:بار مالی را که دولت دربخش کشاورزی پذیرفت مصادف شد با شرایط تحریمی و شرایط خاص اقتصادی کشوردولت۲۰هزارمیلیارد ریال اختصاص دادبه تسهیلات استمهال وامها

💢اله داد محمدی مفرد گفت:در یک برآورد انجام شده در بانک کشاورزی که اگر ما بخواهیم وامهای کشاورزان را ۳سال استمهال کنیم و سود ۳سال تقسیط راهم دولت بدهد ۱۴۰هزار میلیاردریال نیاز داریم اما دولت ۲هزار میلیارد اختصاص داده است

💢وی ادامه داد:خوشبختانه باهمه فشارهای اقتصادی این میزان دراستان ۹۰درصدتعلق گرفت به بانک کشاورزی

💢وی درمورد اطلاع رسانی بیان کرد :ما از طریق رسانه ها اعلام کردیم که کشاورزان جهت امهال اقدام نمایند

💢 محمدی مفرد گفت :آن دسته از کشاورزانی که از تاریخ ۱مهر ۹۶ تا پایان سال ۹۷ سررسید وام آنها بوده و قبل سال مراجعه نمونده اند سود و دیرکرد وام آنان تا پایان ۹۷ بخشیده شده و سود آن در ۳سال آینده امهال (مهلت داده شده) و در سال ۱۴۰۱ باید سود ۳سال رو طبق مصوبه ای که بانک اعلام میکند پرداخت نمایند..

💢وی دراخر بیان کرد:این کاراجرایی میشود و سقف ندارد وکشاورزان از این فرصت استفاده کنند وانجام دهند
💢وهمچنین گفت اگر خواستار کمک دولت هستین شما هم باید دولت را حمایت کنید

Likes0Dislikes1
نظرات و ارسال نظر