فیروزه کویرسه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹

نهمین یادواره شهدای صنعت مس وشهدای گمنام شهرسرچشمه رفسنجان برگزارشد - فیروزه کویر رفسنجان

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

مطالب تنها با تصویر

نهمین یادواره شهدای صنعت مس وشهدای گمنام شهرسرچشمه رفسنجان باحضورخانواده شهداومسئولین درمجموعه فرهنگی ازادی شهرسرچشمه برگزارشد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فیروزه کویراردشیرسعدمحمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران دراین یادواره بیان کردند:

🔻بایدپاسدارخون شهداباشیم
وبایدشهداراسرمشق خودقراردهیم تاپیش خودوخدای خودشرمنده نباشیم
🔻کشوردردوجبهه مسیرطی می کند،خارج ازمرز،داخل،مادرداخل موظفیم شرایطی راطی کنیم که کشوردغدغه ای ازبابت ارامش اقتصادی اجتماعی نداشته باشد
🔻شرکت مس خوشبختانه ۱۳۲هزارو۴۰۰تن مس راتولیدکردبیشترین فروش درشش ماهه اول رقم خورد،درشش ماهه نخست امسال ۵۲هزارتن صادرکردیم
🔻درسال گذشته کل صادرات ۴۷هزارتن بوده است
🔻تاپایان امسال ظرفیت ذوب مس به۴۰۰هزارتن ارتقاءپیدامی کند
🔻بااکتشافات مابیش از۷۵تا۱۰۰سال اینده مس ذخیره داریم
🔻این اعتقادکه بتوانیم مشت اقتصادی کشورراگره کرده وبه بلندای کشوربه اهتزازدربیاوریم
🔻درازمون بیش از۱۷هزارنفرشرکت کرده اندکه تعدادمحدودی رامی توانیم بکاربگیریم
🔻توانستیم تحریم هارادوربزنیم وازدوستان می خواهیم تاباهمدلی ویکرنگی سرعت راارتقاءبدهیم
سرداررمضان شریف سخنگوورئیس روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دراین یادواره بیان کرد:
🔻مهمترین فلسفه برگزاری یادواره شهداترسیم راهی ست که شهیدان آن رادنبال کردندوانتظاریست که ازمادارند
🔻اگردرمحفلی دعوت میشویم بایداین فضائل راذکرکنیم تابرای جوانان الگوشود
🔻خداراشاکریم جایی راازامریکاگرفتیم که به تصورانهاماقادربه اداره آن نبوده ایم
🔻دراوج تحریم های دشمن این پیشرفت محصول پشتکاروهمدلی شماشاغلین دراین مجموعه بزرگ است
🔻بیش از۹۸درصدمردم کشورازنعمت گازبرخوردارند،بالای۸۰درصدتجهیزات شرکت گازساخت خودمان است
🔻به فضل الهی علی رغم همه فشارهای دشمن برحوزه ی اقتصادومعیشت مردم،نتوانسته است به اهدافش برسدبلکه فرصتی برای مدیران خلق کرده که ماراازاین دغدغه سخت عبوربدهند
🔻شایدفضای مجازی وشبکه های اجتماعی معاندین اجازه ندهندکارهای عظیم این کشوربخوبی ارائه شوندوظلم بزرگی به نظام مقدس جمهوری اسلامی است
🔻پدرومادرشهیدان شماهزینه بسیارسنگینی راپرداخت کرده ودرمعامله باخداوندبرنده شده ایدواین همه عظمت امروزمحصول خون فرزندان شماوگذشت شماپدر ومادرهای فهیم این ملت است

نظرات و ارسال نظر

یازده + 11 =