فیروزه کویرچهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹

آب اشامیدنی مردم کرمان ویزدبرای ۳۰سال آینده تامین است - فیروزه کویر رفسنجان

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه سفرهای استانی کاروان دولت تدبیر و امید صبح امروز وارد رفسنجان شد
رئیس جمهور در سفر خود به شهرستان رفسنجان در ورزشگاه تختی این شهر اظهار داشت
?مهمان بودن من برای استان کرمان ورفسنجان،برای دولت دوازدهم یک افتخاراست

?اولین خاطره من ازمردم رفسنجان مربوط به سال۱۳۴۰بعدازفوت ایت الله بروجردی درقم می باشد
?چهره شاخص ایت الله هاشمی رفسنجانی وشهیدباهنر،درعلم وفرهنگ ایران زمین چهره های سرامدوفوق العاده بوده اند
?وعده خوبی که بایدبه مردم استان کرمان بدهم تامین اب اشامیدنی می باشد
?ماتوافقی راامضاکرده ایم که این وسط امریکاجداشدوعهدخودرازیرپاگذاشت
?باادامه برجام درسال اینده به هدف بزرگ سیاسی دست پیدامی کنیمدرادامه سخنرانی رئیس جمهوردررفسنجان افزودند:
?درسال اینده تحریم تسلیحاتی برداشته خواهدشدواین ازاثارمهم توافق است
?دراستان کرمان ۱۴هزارمیلیاردطرح وپروژه افتتاح میکنیم ،درمس،گل گهر….
?درمس کارخانه اسیدازفرداشروع بکارمی کندوآلودگی مس ازبین خواهدرفت
?درهفته پیش تصمیماتی برای کرمان ویزدگرفتیم،آب اشامیدنی مردم کرمان ویزدبرای ۳۰سال آینده تامین است،سال اینده اولین قسمت ازآب خلیج فارس به استان کرمان واردمی شود،که برای تامین صنعت وحتی برای طرح گلخانه ای مفیداست ویک تحول بزرگ درکشاورزی است
?برای رفسنجان نیازداریم به اشتغال،امروزعزیزان مادردانشگاه فارغ التحصیل می شوندوشغلی درکارنیست،اگربه یک مرکزفن اوری متصل بشوندشغل مشخص می شودوکاراغازمی شود
?برای رفسنجان دراین سفرتصمیم گرفتیم به غیرازاب،بعنوان هدیه،پارک عظیم علم وفن اوری دررفسنجان سال اینده شروع بکارخواهدکرد
?امریکاشمابدانیدباتحریم وفشاراین ملت رانخواهیدتوانست به زانودراورید
انهاکه می گوینددربرجام سرماکلاه رفته مگرحقوقدان… نداشته این،ماباشمامذاکره کردیم گفتگوکردیم حالابعدازدوسال می گویندسرماکلاه رفته که این موردقبول نیست
?درزمینه آب وبرق ۱میلیاردو۸۰۰افتتاح داریم،درزمینه آب وبرق،فاضلاب ونیروگاه ها…
?مامی دانیم که مردم درسال گذشته وامسال درفشارقراردارندمخصوصاآنهایی که درآمدثابت دارند
?۲۴میلیون و۶۰۰هزارخوانواردرکشورداریم که عده ای دروضع مناسب هستندواکثریتی هستندکه درفشارزندگی قراردارند،وتقریبا۷میلیون خانواردروضع زندگی خوبی هستند
?درروزهای اینده طرحی خواهیم داشت که مابه هرخانواری یک حمایتی ماهانه ازماه اینده به ۱۸میلیون خانوارکه نیازبه مساعدت دارندکمک میکنیم،این طرح مهم درسال۹۸ هست که ماه اینده مشخصات ان به مردم اعلام خواهدشد
?مرحوم هاشمی رفسنجانی برای همیشه زنده است،نام هاشمی وراه ان وسیاست هاشمی برای همیشه درتاریخ کشورجاودان خواهدماند

نظرات و ارسال نظر

ده + پانزده =